STATUT
OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU JUDO
W POZNANIU

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

Paragraf 1.

  1. Okręgowy Związek Judo w skrócie OZJ, zwany dalej „Związkiem”,  jest dobrowolnym,  samorządnym,  trwałym związkiem klubów i stowarzyszeń sportowych,  mających na celu rozwój i upowszechnienie dyscypliny sportowej judo.
  2. Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.

Paragraf 2.

Terenem działania Związku jest obszar województwa Wielkopolskiego, a siedzibą jego władz jest miasto Poznań.

Paragraf 3.

Związek działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.

Paragraf 4.

  1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
  2. Nazwa Związku jest prawem chroniona.

Paragraf 5.

  1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Judo i w swej działalności kieruje się także jego statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi jego władz.
  2. Związek może być członkiem innych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

Paragraf 6.

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do realizacji określonych celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

Paragraf  7

Związek może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną (emblemat) oraz wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym, zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele i kierunki działania

Paragraf 8.

Podstawowym celem działania Związku jest upowszechnienie, popularyzacja i rozwój sportu judo na terenie województwa Wielkopolskiego.

Paragraf 9

Związek realizuje swoje cele przez:
1) zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej działających w zakresie dyscypliny judo,
2) ustalanie kierunków rozwoju judo na terenie Wielkopolski
3) organizowanie zawodów i imprez sportowych,
4) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej,
5) prowadzenie i organizowanie:
     a) szkolenia zawodników,
     b) szkolenia i doskonalenie kadry trenerskiej,instruktorskiej i sędziowskiej,
6) wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,
7) opracowywanie systemu współzawodnictwa sportowego na terenie województwa Wielkopolskiego,
8) reprezentowanie dyscypliny judo na zawodach sportowych oraz organizowanie udziału we współzawodnictwie sportowym,
9) przygotowanie kadry okręgowej do uczestnictwa w krajowym współzawodnictwie sportowym,
10) współpracę i wzajemną pomoc członków Związku,
11) realizację zadań wynikających z ustaleń Polskiego Związku Judo oraz zadań określonych statutem Związku.

Paragraf 9a.

W celu realizacji swoich statutowych celów, Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Paragraf 10.

Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

Paragraf 11.

Członkiem zwyczajnym Związku może być klub sportowy,który uczestniczy we współzawodnictwie sportowym oraz jest stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym w zakresie dyscypliny judo.

Paragraf 12.

Członkiem wspierającym może być:
1) inny niż wymieniony w ust.1 klub sportowy,
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna – których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.

Paragraf 13.

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia w drodze uchwały.
2. Godność członka honorowego Okręgowego Związku Judo nadaje Walne Zebranie Delegatów Związku na wniosek Zarządu, osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju dyscypliny judo, w województwie Wielkopolskim.

Paragraf 14.

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:
1) uczestniczenia przez swych delegatów w Walnym Zebraniu Delegatów Związku z głosem stanowiącym,
2) wyboru władz Związku oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Judo,
3) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Związku,
4) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Związku,
5) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

Paragraf 15.

Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

Paragraf 16.

1 . Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego,a ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

2. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Związku,

Paragraf 17.

Członkowie Związku zobowiązani są do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu dyscypliny judo oraz do realizacji zadań statutowych,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Związku,
3) stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,
4) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Związek,
5) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd.

Paragraf 18.

Członkostwo ustaje w przypadku:
1) Wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu swych zobowiązań wobec Związku. Rozwiązania się stowarzyszenia.
2) Skreślenia z listy członków w przypadku nie opłacania przez okres roku po terminie płatności składki.
3) Wykluczenie przez Zarząd na mocy prawomocnej uchwały za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał władz lub działania na szkodę Związku.

Paragraf 19.

W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz, Zarządowi Związku przysługuje prawo do:
1) zwrócenia uwagi na dostrzeżenie uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym
terminie,
2) odmówienie pomocy organizacyjnej i poparcia finansowego do czasu usunięcia uchybienia,
3) zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy w tym – pozbawienia statutowych uprawnień, w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Związku.
4) Wykluczenia określonego w paragrafie 18 pkt.4.

Paragraf 20.

Od uchwał Zarządu Związku w przedmiocie zawieszenia, wykluczenia oraz określonego w par. 18 pkt.3 skreślenia, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów Związku w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwałanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Związku.

ROZDZIAŁ III
Władze Związku

Paragraf 21.

Władzami Okręgowego Związku Judo są:
1. Walne Zebranie Delegatów,
2. Zarząd Związku,
3. Komisja Rewizyjna Związku.

Paragraf 22

1 . Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,chyba,że Walne Zebranie Delegatów postanowi inaczej.
Do władz Związku wchodzą osoby,które kolejno otrzymały największą ilość głosów.
2.  Prezes związku może pełnić funkcję maksymalnie przez dwie kadencje.
3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią odmiennie, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Paragraf 23.

1. Władze mają prawo do dokooptowania nowych członków w miejsce tych,którzy ustąpili w czasie trwania kadencji.
2. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Paragraf 24.

Walne Zebranie Delegatów

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w I-szym terminie, zaś w II- gim terminie – bez względu na ilość obecnych.
3. Ilość Delegatów przypadających poszczególnym członkom jest określona według klucza uchwalonego przez Zarząd Związku.

Paragraf 25.

1. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. 0 terminie,  miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Związku powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem.
3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane:
     a) na mocy uchwały Zarządu Związku podjętej większością 2/3 głosów,
     b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
     c) na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad  sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Zarząd ma prawo doboru do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli lub ustąpili ze swoich funkcji w trakcie trwania kadencji. Liczba dobranych członków Zarządu nie może jednak przekroczyć 50%. W przypadku rezygnacji więcej niż połowy członków Zarządu, Prezes Związku zwoła niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie dla wyboru nowego składu Zarządu, z wyjątkiem Prezesa, który pełni swoją funkcję do końca kadencji.

Paragraf 26.

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1. Uchwalanie statutu oraz podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązanie się Związku.
2. Wybór Prezesa,Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalanie ogólnych kierunków i programu działania Związku.
4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Związku. 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku.
7. Wybór Delegatów na Walne Zebranie Polskiego Związku Judo.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.
10. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku.

Paragraf 27.

W walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą:
1. Z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych Związku wybrani zgodnie z postanowieniami Zarządu.
2. Z głosem doradczym – członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku, o ile nie są delegatami, a nadto członkowie honorowi,członkowie wspierający i zaproszeni goście.

Paragraf 28.

Zarząd Związku

1. Zarząd Związku składa się z 3-9 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów. O ilości członków Zarządu każdorazowa decyduje Walne Zebranie Delegatów.
2. Walne Zebranie Delegatów dokonuje bezpośrednio wyboru Prezesa Związku.
3. Zarząd Konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Prezes Związku,wybierając ze swego grona wiceprezesa,sekretarza i skarbnika.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgowego Związku.
5. Prezes kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.

Paragraf 29.

1 . Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na Kwartał, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych tj. lipca i sierpnia każdego roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Paragraf 30.

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2. Realizowanie uchwał, wytycznych i zleceń Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3. Kierowanie całokształtem działalności Związku i zarządzanie jego majątkiem.
4. Ustalanie i realizacja kalendarza imprez do szczebla wojewódzkiego.

5. Opracowywanie preliminarza budżetowego Związku.
6. Uchwalanie planów działania i planów finansowych.
7. Powoływanie Wydziałów,Komisji i innych jednostek problemowo – organizacyjnych Związku oraz zatwierdzanie ich regulaminów.
8. Szkolenie i doszkalanie kadry sędziowskiej.
9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz przygotowanie stosownej dokumentacji.
10. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku.
11. Przyjmowanie,zawieszanie, skreślanie i wykluczanie członków Związku.
12. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach:
     a) budownictwa sportowego uwzględniającego potrzeby w zakresie dyscypliny judo,
     b) decyzji finansowania dyscypliny judo członków Związku,
     c) systemów rozgrywek w dyscyplinie judo ustalonych przez Związek,
     d) centralnych i wojewódzkich planów szkolenia kadry trenersko – instruktorskiej oraz sędziów,
     e) struktur i organizacji sportu związanych z dyscypliną judo.
13. Prowadzenie rejestracji wyników, ewidencji i dokumentacji działalności Związku.
14. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

Paragraf 31.

W przypadku ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów.

Paragraf 32.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego jego zastępcy i sekretarza.
2. Przeprowadzanie co najmniej raz w toku kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej i statutowej oraz realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów.
3. Wydawanie Zaleceń pokontrolnych,w przypadku stwierdzenia uchybień – określenia terminu i sposobów ich usunięcia.
4. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Delegatów w sprawie oceny działalności władz Związku oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu.

5.Uchwalanie regulaminu komisji.

ROZDZIAŁ IV

Nagrody i kary

Paragraf 33.

1 . Związek ma prawo wyróżnienia i nagradzania zasłużonych dla dyscypliny judo członków Związku, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy.
2. Związek ma prawo nakładania kar na osoby wyszczególnione w ust.1 niniejszego paragrafu.
3. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Judo i postanowienia przedmiotowe Związku.
4. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

ROZDZIAŁ V

Majątek Związku

Paragraf 34.

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
     a) wpływy ze składek członkowskich, opłaty startowe i inne od członków Związku,
     b) dotacje,
     c) darowizny,
     d) dochody uzyskane z działalności gospodarczej wspomagającej działalność statutową regulowaną odrębnymi przepisami.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

4. Środki pieniężne,niezależnie od źródeł ich pochodzenia, winny być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Związku.
Wpłaty gotówkowe należy, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazywać na to konto.

Paragraf 35.

1 . Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób:prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub księgowego.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy :prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Paragraf 36.

1 . Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

Paragraf 37.

1. Rozwiązanie się Związku następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek.